11 Royal Thai Navy - Leadership

ผู้บริหาร

พลเรือตรี

กฤษฎา รัตนสุภา

ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒

นาวาเอก

ไชยา เตี้ยมฉายพันธ์

รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒

นาวาเอก

อานนท์ พงษ์ทองเจริญ

รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒

นาวาเอก

ชลิต บัวทอง

เสนาธิการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาค ที่ ๒

ข่าวสารจากผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด