11 Royal Thai Navy - Leadership

ผู้บริหาร

พลเรือตรี

สมชาย ศิพะโย

ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒

นาวาเอก

ชลิต บัวทอง

รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒

นาวาเอก

อานนท์ พงษ์ทองเจริญ

รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒

นาวาเอก

กฤติวุฒิ ขำน้อย

เสนาธิการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาค ที่ ๒

นาวาเอก

กรุง บุญจันทร์ศรี

รองเสนาธิการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒

ข่าวสารจากผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด