11 Royal Thai Navy - Detail Main

แผนกดุริยางค์ กองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือสงขลา บรรเลงในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๖๐ เนื่องในวันกองทัพไทย

Release Date : 19-01-2017 00:00:00
แผนกดุริยางค์ กองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือสงขลา บรรเลงในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๖๐ เนื่องในวันกองทัพไทย

แผนกดุริยางค์ กองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือสงขลา บรรเลงในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๖๐ เนื่องในวันกองทัพไทย ณ กรมทหารราบที่ ๓ ค่ายจุฬาภรณ์ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐