11 Royal Thai Navy - Detail Main

แผนกดุริยางค์ กองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือสงขลา บรรเลงในงานกฐินพระราชทาน

Release Date : 01-11-2016 00:00:00
แผนกดุริยางค์ กองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือสงขลา บรรเลงในงานกฐินพระราชทาน

แผนกดุริยางค์ กองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือสงขลา บรรเลงในงานกฐินพระราชทาน ณ วัดเขาเก้าแสน อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙