11 Royal Thai Navy - Detail Main

พลเรือตรี กฤษฎา รัตนสุภา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมพิธีมังคลาภิเษก พระรูปหล่อจำลอง เหรียญที่ระลึก และผ้ายันต์มงคล พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากร เกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์รุ่น “กตัญญูรู้คุณแผ่นดิน”

Release Date : 24-03-2021 09:00:00
พลเรือตรี กฤษฎา รัตนสุภา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมพิธีมังคลาภิเษก พระรูปหล่อจำลอง เหรียญที่ระลึก และผ้ายันต์มงคล พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากร เกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์รุ่น “กตัญญูรู้คุณแผ่นดิน”

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ พลเรือตรี กฤษฎา รัตนสุภา ผู้บัญชาการ ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ในฐานทัพเรือสงขลาฯ ร่วมพิธีมังคลาภิเษก พระรูปหล่อจำลอง เหรียญที่ระลึก และผ้ายันต์มงคล พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากร เกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์รุ่น “กตัญญูรู้คุณแผ่นดิน” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณ ของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์องค์บิดา ของทหารเรือไทย ที่ทรงมีต่อทหารเรือและประชาชนทั่วไป โดยมี พลเรือโท สำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานในการประกอบพิธีฯ ซึ่งได้จัดให้มีพิธีพิธีบวงสรวงเทวดาบูชาฤกษ์และ พิธีมังคลาภิเษกฯ
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองท้องถิ่น ตลอดจนองค์กรชุมชนและภาคเอกชน เข้าร่วมในพิธีฯ ณ พระอนุสาวรีย์พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ แหลมสนอ่อน อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรี กฤษฎา รัตนสุภา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมพิธีมังคลาภิเษก พระรูปหล่อจำลอง เหรียญที่ระลึก และผ้ายันต์มงคล พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากร เกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์รุ่น “กตัญญูรู้คุณแผ่นดิน”
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง